×

Trapkast

Werkwijze

Contact

Over ons

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2.0, maart 2021. 1. DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID 1.1 Onder ‘De ondernemer’ wordt verstaan Mublio, gevestigd te Amsterdam, KVK nummer 81104219. 1.2 Onder de afnemer wordt verstaan: de koper/opdrachtgever, of één ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet, of een ontwerp maakt, of een leverantie of prestatie verricht. 1.3 Ondernemer en afnemer kunnen hierna gezamenlijk aangeduid worden als ‘de partijen’. Onder ‘de installatieplaats’ wordt verstaan de locatie, waarop het product geïnstalleerd dient te worden. 1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ondernemer verstrekte aanbiedingen en ontwerpen, en alle met ondernemer gesloten overeenkomsten. 1.5 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze andere voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1.6 De toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Als één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. 2. ONTWERP 2.1 Ondernemer spant zich in om voor elke ruimte een optimale oplossing te vinden, mee te denken, en goed te communiceren met afnemer. Ondernemer is bereikbaar voor vragen en overleg. 2.2 Op alle door ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen behoudt ondernemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. 2.3 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren of doorverkoop zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ondernemer. 2.4 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van ondernemer, en dienen door afnemer op eerste verzoek onverwijld te worden geretourneerd, en verwijderd te worden van alle elektronische gegevensdragers. 3. OFFERTES 3.1 Ondernemer spant zich in om een volledige offerte te doen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. 3.2 Ondernemer spant zich om een voldoende compleet beeld te krijgen van de situatie op de installatieplaats, zodat de kans op noodzakelijk meerwerk minimaal is. 3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 dagen. 3.4 De ondernemer heeft het recht een offerte in te trekken, indien er fouten zijn gemaakt in het opstellen van de offerte. In dit geval heeft de afnemer recht op terugbetaling van eventueel al voldane (vooruit) betalingen voor de betreffende opdracht, voor zover de producten nog niet geleverd en geïnstalleerd zijn. 3.5 Elke offerte is gebaseerd op een installatieplaats die voldoet aan de hieronder genoemde eisen, tenzij in de offerte expliciet anders is vermeld. Aanpassingen of extra werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de installatieplaats geschikt te maken, kunnen leiden tot meerwerk, indien ze niet expliciet zijn opgenomen in de initiële offerte. 3.6 De afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar verstrekte maat- en gebouwgegevens, en de uit onjuistheden voortvloeiende meerkosten. 3.7 De ondernemer is verantwoordelijk voor alle door hem opgenomen maten, en de uit onjuistheden voortvloeiende meerkosten. 3.8 Ondernemer zal vooraf duidelijk communiceren, en afnemer in de gelegenheid stellen een keuze te maken over het al dan niet uitvoeren van eventueel meerwerk. 4. EISEN AAN INSTALLATIEPLAATS 4.1 Deze eisen aan installatieplaats gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen en gespecificeerd in offerte. 4.2 De ondergrond waarop het product gemonteerd wordt is vlak, voldoende draagkrachtig, ten minste bezemschoon, en waterpas. 4.3 De muren zijn waterpas en vlak. Het plafond is waterpas en vlak. 4.4 Er is voldoende vrije ruimte aanwezig voor het ongehinderd monteren van de producten. 4.5 Er is netstroom aanwezig. 4.6 De installatieplaats is vanaf de straat bereikbaar met een rolcontainer van 2050*800*800mm, zonder gebruik te maken van trappen, takels, of andere constructies. 4.7 De installatieplaats bevindt zich in een ruimte met normaal binnenklimaat. Er dienen tijdens installatie en tijdens de levensduur van het product geen buitengewone (lucht)vochtigheid, buitengewone temperaturen, lekkages, of andere bouwkundige gebreken te zijn op de installatieplaats. Ondernemer stelt zich nimmer aansprakelijk voor schades of meerkosten die voortvloeien uit gebreken van het gebouw waarin het product gemonteerd wordt. 5. LEVERING & INSTALLATIE 5.1 Ondernemer spant zich in installatie zo snel mogelijk uit te voeren, en zo min mogelijk hinder te veroorzaken. 5.2 Ondernemer houdt zich aan de op dat moment geldende wetgeving en (corona) maatregelen, en verwacht van afnemer hetzelfde. 5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing gaat over op de afnemer op het moment van bezorging, met uitzondering van de eventueel door de installatiewerkzaamheden van ondernemer ontstane beschadigingen. 5.5 Ondernemer levert en installeert het bestelde op de afgesproken datum. Indien er onverhoopt vertraging ontstaat, zal ondernemer dit terstond aan afnemer melden, en in goed overleg een nieuwe datum afspreken. 6. GARANTIE & HERROEPINGSRECHT 6.1 Ondernemer staat er voor in dat er een goed en deugdelijk product wordt geleverd, in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. 6.2 Ondernemer garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering. de keuze voor vervanging of herstel van producten die onder de garantie vallen, is voorbehouden aan Ondernemer. 6.3 De garantieplicht vervalt ten aanzien van gebreken, waarvoor reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht door anderen dan ondernemer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer. 6.4 De garantie vervalt indien de installatieplaats niet aan de in artikel 4 genoemde eisen voldoet, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 6.5 De garantie vervalt indien afnemer aanpassingen of ontwerpen wenst waartegen de ondernemer geadviseerd heeft. 6.5 Producten worden voor de afnemer op maat ontworpen en op maat geproduceerd. Zodoende kan er geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht. 7. OVEREENKOMST EN BETALING 7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het volledige bedrag vooraf te worden betaald. 7.2 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van volledige betaling van de offerte door de afnemer, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. In dat geval, komt de overeenkomst tot stand op het moment van de betaling van de eerste termijn. 7.3 Ondernemer stuurt een bevestiging na betaling, en verstrekt een factuur na installatie. 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 8.1 Geleverde en nog niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van ondernemer. 8.2 In geval van niet-betaling, staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de afnemer is de ondernemer gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst of dat gedeelte daarvan welke op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de nog niet (volledig) betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd de rechten van de ondernemer om vergoeding te verlangen voor eventuele schade of verlies, dat door een en ander mocht ontstaan. 9. TOEPASSELIJK RECHT Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

PRIVACYSTATEMENT 1. CONTACT & VERANTWOORDELIJKHEID Mublio B.V., gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. David Demper is de Functionaris Gegevensbescherming van Mublio. Hij/zij is te bereiken via Hallo@mublio.nl 2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN Mublio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door correspondentie of door telefonisch contact. - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@mublio.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 4. DOEL EN GRONDSLAG Mublio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Mublio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING Mublio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mublio) tussen zit. 6. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN Mublio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn Voor persoonsgegevens: 25 jaar. Dit doen we, zodat we ook later weten wat we in een eerder stadium voor u, of op uw adres, gebouwd hebben. Zo kunnen we altijd makkelijk onderdelen vervangen, of aanpassen. Ook bewaren we ontwerpen die niet gerealiseerd zijn deze periode, zodat we deze ontwerpen in een later stadium eventueel nog kunnen realiseren. 7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN Mublio deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mublio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@mublio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mublio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 9. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN Mublio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@mublio.nl